Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Cinema Hostel & Apartments i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Cinema Hostel & Apartments. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Cinema Hostel & Apartments.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także na stronie Cinema Hostel & Apartments www.cinemahostel.pl

 

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Cinema Hostel & Apartments w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Cinema Hostel & Apartments może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Cinema Hostel & Apartments lub innych osobach przebywających w Hotelu.

5. Cinema Hostel & Apartments zastrzega sobie prawo przy zameldowaniu do preautoryzacji karty kredytowej na kwotę 500 złotych, lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana zaliczka w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do 3 dni przed przyjazdem do Cinema Hostel & Apartments, zaliczka nie zostaje zwrócona.

8. Jeżeli pobyt Gościa w Cinema Hostel & Apartments miał mieć miejsce w terminach targowych, Hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Cinema Hostel & Apartments nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

10. Zameldowanie jest możliwe w godzinach od 15:00-20:00. Jeżeli gość chciałby się zameldować poza tymi ramami czasowymi, należy bezpośrednio skontatować się z Hostelem mailowo lub telefonicznie i wspólnie zatwierdzić przyjazd do Hostelu poza standardowymi godzinami zameldowania. Cinema Hostel & Apartments zastrzega sobie prawo do odmówienia zameldowania poza standardowymi godzinami zameldowania, lub zwrócenia kosztów rezerwacji rezerwującego, oraz zameldowania który nie uprzedził Hostelu o wcześniejszej godzinie zameldowania poza standardowymi.

 

§4 USŁUGI

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Cinema Hostel & Apartments,

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

3. Parking – doba za samochód osobowy kosztuje 35 zł, natomiast bus 50 zł.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Cinema Hostel & Apartments pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Cinema Hostel & Apartments, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe, lub wystawieniu faktury za wyrządzone szkody.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Cinema Hostel & Apartments może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Cinema Hostel & Apartments, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Cinema Hostel & Apartments.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Cinema Hostel & Apartments

1. Cinema Hostel & Apartments ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Cinema Hostel & Apartments nie odpowiada za utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

4. Cinema Hostel & Apartments nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hostelu.

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez jeden miesiąc, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Cinema Hostel & Apartments.

 

§8 CISZA NOCNA

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Reklamacja powinna być złożona mailowo i powinna zawierać skan paragonu, potwierdzenia przelewu lub faktury z adekwatnymi danymi gościa, oraz niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W Cinema Hostel & Apartments oraz obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, złamanie zakazu grozi grzywną w wysokości 500 złotych.

3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Cinema Hostel & Apartments z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Strzałowej 6a/27 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Cinema Hostel & Apartments, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Cinema Hostel & Apartments.

6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.